Vid: Chengdu traffic, Nov 2010

Vid: Traffic in Chengdu Nov 2010

Video of some traffic in Chengdu, November 2010.  A thriller.